Aktuális híreink

Kötelező a kft.-k törzstőkéjének megemelése

Kötelező a kft.-k törzstőkéjének megemelése
Határidő: 2017. március 15-ig!
Felhívjuk minden érintett vállalkozás figyelmét, hogy azon korlátolt felelősségű társaságok (kft.), amelyek 2015. március 15-én már be voltak jegyezve (ill. bejegyzés alatt álltak) és törzstőkéjük nem éri el a 3 millió forintos értéket, legkésőbb 2017. március 15-ig kötelesek törzstőkéjüket megemelni az előírt minimális értékre, azaz 3 millió forintra.

A jogszabályi előírásoknak való megfelelés időpontját korábban már egy évvel meghosszabbították, így a vállalkozások számára a végső határidő 2017. március 15-én lejár, azaz további halasztásra nincs lehetőség. Az érintett kft.-k a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhatnak a törzstőke megemeléséről, vagy az átalakulásról, ill. egyesülésről.

A változásbejegyzési kérelmet illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz.

Ha a kft. egyéb cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést kell a vállalkozásnak megfizetnie.

Törvényi hivatkozás: 2016. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) a magyar családi és mikrovállalkozások legjelentősebb érdekképviseleti szervezeteként kiemelten fontosnak tartja, hogy a tagsági körébe tartozó több tízezer vállalkozás jogkövető magatartását elősegítse és ösztönözze, ezért kérjük tagjainkat, hogy a törvényi előírásoknak a vonatkozó jogszabályok betartásával határidőn belül tegyenek eleget.

Forrás: www.iparosujsag.hu

Összeállította: FIRMA Közhasznú Nonprofit Kft. / MV Iparos Újság