Partnereink

Együttműködési megállapodást írt alá az IPOSZ az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséggel

Együttműködési megállapodást írt alá az IPOSZ az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséggel


EGYÜTTMűKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


amely létrejött

egyrészről az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség – OTSZ (székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4.; képviseli: Varga Antal ügyvezető és Csépány György főmunkatárs)


továbbá az Ipartestületek Országos Szövetsége - IPOSZ (székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20, képviseli: Szűcs György elnök)

(együttesen: Együttműködő Felek)

között – alulírott helyen és napon – az alábbi feltételek szerint:

 


Az együttműködés célja


Jelen Együttműködési Megállapodás célja az IPOSZ-ban tömörült Kis- és Középvállalkozások biztonságának fokozása, versenyképességük növelése, termékeik értékesítésének könnyítése, hitelhez való jutásuk javítása. E célok szem előtt tartásával az Együttműködő Felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt elkövetnek a magyar Kis- és Középvállalkozások fejlődése érdekében, megteremtve annak pénzügyi és garanciális feltételeit.

 

 

 

Az együttműködés tartalma


1. Az Együttműködő Felek vállalják, hogy rendszeresen, de legalább félévente, áttekintik az együttműködésben foglaltak teljesülését, megvitatják a felmerülő nehézségek megoldási módozatait.


2. Az IPOSZ bátorítja tagszervezeteit, hogy amennyiben azonos kondíciójú pénzügyi szolgáltatási ajánlatot kapnak, a működési területükön jelen lévő Takarékszövetkezetet válasszák számlavezető bankjukként, pénzügyi szolgáltatójukként.


3. Az OTSZ ajánlja tagszervezeteinek, hogy kiemelt ügyfélként kezeljék az IPOSZ szervezeteket/szövetkezeteket, s azok egyéni tagjait. A pénzügyi szolgáltatásokon túlmenően – amennyiben a megfelelő információk rendelkezésükre állnak – széleskörű tanácsadással álljanak rendelkezésükre beleértve az értékesítési, adózási, befektetési, stb. tanácsokat is.


4. Az Együttműködő Felek kölcsönösen megvizsgálják, hogy miként lehet a Széchenyi Kártya használatát az IPOSZ tagjaira még jobban kiterjeszteni.

5. Az Együttműködő Felek megvizsgálják, miként lehet kiterjeszteni a garancia szövetkezetek, az AVHGA és más biztosítók által adott szolgáltatásokat az IPOSZ tagszervezeteire.

(IPOSZ javaslat: Az Együttműködő Felek megvizsgálják, miképpen lehet a mikro és kisvállalkozásoknak megfelelő garancia biztosítási formákat kialakítani, részvételükkel működtetni, illetve már működő garancia biztosítási formákat kiterjeszteni. A garancia biztosítási formák esetében az Együttműködő Felek a nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe veszik)


6. Az Együttműködő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást szervezetük felépítéséről, belső működéséről, stratégiai céljairól.


7. Jelen Együttműködési Megállapodás határozatlan időre szól és az aláírás napján lép hatályba. Azt bármelyik Fél a másik Félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult felmondani.


8. Az Együttműködő Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak, illetve kötelezettséget vállalnak, hogy az együttműködés során esetlegesen felmerülő bármely vitájukat, véleménykülönbségüket, békés úton, egyeztetés formájában, bírói út elkerülésével kívánják rendezni.

Jelen Együttműködési Megállapodást a felek – közös elolvasás és értelmezést követően –, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.


Budapest, 2011. szeptember 15.


Varga Antal

ügyvezető

Országos Takarékszövetkezeti Szövetség

Szűcs György

elnök

Ipartestületek Országos

Szövetsége