Aktuális híreink

Regisztrált álláskeresők foglalkoztatásához nyújtható támogatási lehetőségek

2012. August 31. 10:40

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ két támogatási lehetőséget ajánl az IPOSZ tagjainak a figyelmébe: „Első munkahely garancia” program és a „TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” projekt.


A támogatási lehetőségekről bővebb információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Első munkahely garancia program- Csatóné Lajos Ildikó  (06-1) 215-9975

TÁMOP 1.1.4 - Barta Brigitta, Bokor Erika: (06-1) 215-9980


1. TÁJÉKOZTATÓ az "ELSŐ MUNKAHELY GARANCIA" elnevezésű, a pályakezdő fiatal álláskeresők munkerő-piaci helyzetének javítása érdekében indított központi munkerő-piaci programról

A pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, az első munkahely megszerzésének elősegítése, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzésének biztosítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai együttműködésével meghirdeti az


„Első munkahely garancia”


központi munkaerő-piaci programot.


A program elősegíti a nyugállományba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugállományba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására, emellett a pályakezdő számára biztosítja az elő munkahelyen a munkatapasztalat szerzést, a munkáltató számára ugyanakkor kockázatmentessé teszi a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát.


Emellett a pályakezdők programban történő foglalkoztatása megalapozza a Kormány „Munkahelyvédelmi Akcióterv”-ének 25 év alattiakat érintő programelemét is, mivel a program keretében felvételre kerülő 25 év alatti pályakezdő után a létrejött jogviszony megszűntetése nélkül lesz lehetőség a meghirdetett kedvezmények igénybe vételére.


A program célcsoportja

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő 25 év alatti álláskeresők közül a pályakezdők, ezen belül kiemelten

- a szakképzetlenek és

- a tartós álláskeresők.

A program forrása, időtartama

A program forrása a Kormány 1013/2012. (I.26.) határozatával a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiegészítő munkáltatói támogatás előirányzatába átcsoportosított összegből 3 milliárd Ft.

A teljes programidőszak 2012. augusztus 6-tól 2012. december 31-ig tart, ezen belül a foglalkoztatás támogatására 2012. szeptember 1-jétől december 31-ig van lehetőség.


A program elemei, a támogatási konstrukció:

- Munkaerő-piaci szolgáltatás:

A program célcsoportjába tartozó pályakezdők elhelyezkedését a munkaügyi központ az egyéni igényeken alapuló, a szükséges mértékű munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával segíti elő. A szolgáltatások lehetnek munkaerő-piaci és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés.

- Bérköltség támogatás:

A pályakezdő teljes, vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára, legfeljebb 4 hónapos időtartamra, a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a kerül megtérítésre.

A támogatást teljes munkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 200 %-ának (186 000 Ft/hó) alapul vételével igényelhetik a munkáltatók, a részmunkaidős foglalkoztatás során ennek, a részmunkaidő teljes munkaidővel arányos része alapján számított hányada vehető figyelembe.

- Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése:

Azon álláskeresők esetében, akik a munkavégzést lakó/tartózkodási helyüktől eltérő településén is vállalják, a programban a bérköltség támogatás mellett lehetőség van a munkába járáshoz szükséges utazási költségek megtérítésére is.

Ennek ideje megegyezik a bérköltség támogatás idejével, mértéke a menetrend szerint közlekedő busz/vonat lakó/tartózkodási hely és a munkahely közötti viszonylatra szóló havi bérlet munkáltatót terhelő 86 %-os hányada. Emellett megtéríthető az utazási költség munkavállalót terhelő 14 %-os része is.

Ezzel szemben a programban sem csoportos személyszállítás, sem a személygépkocsival történő munkába járás költségeinek megtérítésére nincs lehetőség.


Egyéb feltételek

A program keretében a támogatások megállapítására a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltség jogosult.

A program keretei között támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha a munkáltató a pályakezdő foglalkoztatásával a 2012. július havi átlagos statisztikai állományi létszámát növeli és vállalja a megnövelt létszám megtartását a támogatás teljes ideje alatt.

A támogatás alapesetben az 1998/2006 EK Bizottsági Rendelet szerint csekély összegű (de minimis) támogatásként kerül nyújtásra, emiatt a támogatás mellett továbbfoglalkoztatási kötelezettség a munkaadókat nem terheli.

Azon munkáltatók esetében, akik már felhasználták a vizsgált időszakban rendelkezésükre álló csekély összegű (de minimis) támogatási keretüket, támogatás csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben a munkaadó a támogatás idejével megegyező hosszúságú továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállal. Erre vonatkozóan a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni szükséges.

 


Bővebb információért kérjük, forduljon a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ kirendeltségeinek munkatársaihoz!


Az „ELSŐ MUNKAHELY GARANCIA” program tájékoztatójának letöltéséhez kérjük, kattintson ide!
2. TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával megvalósuló TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban”elnevezésű projektről


Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja azon projekteket, amely új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást.


A TÁMOP 1.1.4 projekt a Közép-magyarországi Régióban valósul meg.


Ki vehet részt a projektben?

A projekt azokat az álláskeresőket kívánja támogatni az alábbi csoportokból, akik esetében több segítő szolgáltatás és támogatás szükséges az elhelyezkedéshez:

1. a szakképzetlenek, illetve elavult vagy nem hasznosítható szakmával rendelkezők,

2. a pályakezdők, illetve a 25 év alatti álláskeresők,

3. a projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött személyek, továbbá

4. akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek,

5. bérpótló juttatásra jogosult álláskeresők,

6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett – álláskeresőként legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső - vagy már tartósan álláskeresők.


Ön is a projekt alanya lehet, amennyiben a fenti célcsoport valamelyikébe tartozik, és nyilvántartott álláskereső.


A projekt által nyújtható szolgáltatások, támogatások:

A projekt szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozást, valamint a vállalkozóvá válást, illetve ezen támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez.


Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás:

A támogatás legfeljebb nyolc hónap időtartamú foglalkoztatáshoz nyújtható. A munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, továbbá a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamban (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség alatt).

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel a Start kártyák által nyújtott kedvezmények is érvényesíthetőek.


A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a TÁMOP-1.1.4-11/1 program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes a munkaügyi központ kirendeltségére kell benyújtani. A kirendeltség a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint kell eljárni.


A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a kirendeltség hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni, a foglalkoztatottakat a kirendeltség közvetítheti ki a munkáltatóhoz.


Bérköltség támogatás:

A projektben két konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás:

a) a programrésztvevő álláskereső munkatapasztalat-szerzésének céljából legfeljebb 90 napra nyújtható bérköltség támogatás. E projektben csak az 1. alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, illetve a 2. pályakezdő célcsoportokba bevontak, valamint a 4., az 5. és a 6. célcsoportba tartozó (tehát kivéve a 3., azaz az 50 éven felüliek célcsoportjába tartozó) roma nemzetiségűek érdekében nyújtható

b) 50 éven felüli álláskereső esetében 3x4 hónapra nyújtható bérköltség támogatás az alábbiak szerint (amennyiben a támogatás nem 12 hónapra kerül megállapításra, minden elemét arányosan csökkenteni kell):

- 4 hónapig: a munkabér és járulékai legfeljebb 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak járulékai erejéig,

- 4 hónapig: a munkabér és járuléka legfeljebb 50 százalékos mértékű támogatása, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak járuléka erejéig,

- 4 hónapig: járuléktámogatás, legfeljebb a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig.

Nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettség.


A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a TÁMOP-1.1.4-11/1 program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes a munkaügyi központ kirendeltségére kell benyújtani. A kirendeltség a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint kell eljárni.


A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a kirendeltség hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni, a foglalkoztatottakat a kirendeltség közvetítheti ki a munkáltatóhoz.


A TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” projekt tájékoztatójának letöltéséhez, kérjük, kattintson ide!deneme bonusu veren siteler
casino siteleri
pendik escort
bahis siteleri