Pályázatfigyelő

MEGŐRZÉS-9122 pályázat

A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál

A pályázatok benyújthatók: 2009. január 23. és 2009. november 5. között folyamatosan.

MEGŐRZÉS-9122

A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál

- programvezető:
- a programanyag letöltéséhez előregisztráció szükséges, amelyet csak regisztrált felhasználóink vehetnek igénybe. Amennyiben Ön már regisztrált nálunk, kérjük lépjen be a jobb oldalon található "Belépés"-nél, vagy ha még nem regisztrált, azt itt megteheti.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)
pályázatot hirdet

"A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági
visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál"

c. programra.

 

1. BEVEZETÉS

A szociális és munkaügyi kormányzat becslése alapján mintegy 100 ezer főt fog érinteni hazánkban hosszabb - rövidebb időintervallumban a világgazdaságban érzékelhető recesszió foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Az egyik legfontosabb cél a munkaerőpiac szempontjából annak megakadályozása, hogy a vállalkozások az átmenetileg feleslegessé vált munkavállalót elbocsássák. 
A gazdasági visszaesés következtében azonban lesznek olyan vállalkozások, amelyeknél a termelés visszaesése nem átmeneti jellegű, ezért a munkáltató kénytelen átszervezni tevékenységét és az alkalmazottak egy részétől megválik. A létszámleépítésben érintett munkavál-lalókat segíteni kell abban, hogy újra megtalálják helyüket a munkaerőpiacon és a lehető legrövidebb időt töltsék munka nélkül. Ezért célunk, hogy a munkáltatók a létszámleépítés során humánus megoldásokat alkalmazzanak, úgynevezett outplacement eljárást valósítsanak meg. Ennek keretében személyre szóló tanácsadás és álláskeresési - munkába helyezési szolgáltatások segítsék az elbocsátott dolgozót.
A munkáltatók egy része a gazdasági visszaesés mellett is növeli alkalmazottai számát, vagy nem rendelkezik a termelés-szolgáltatás megvalósításához szükséges munkaerővel. A program keretében a munkáltató támogatást vehet igénybe akkor, ha a dolgozókat a gazdasági visszaesés miatt elbocsátottak köréből veszi fel.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kezdeményezésére az OFA az átmeneti gazdasági visszaesés foglalkoztatási hatásainak mérséklése, az érintett munkavállalók munkahelyének, megőrzése, illetve foglalkoztathatóságuk fejlesztése, valamint a gazdasági visszaesésből fakadóan átmenetileg megszűnő álláshelyek számának a minimalizálása érdekében három támogatási programot indít:

 1. A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál (továbbiakban: MEGŐRZÉS-9122/2009)
 2. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál (továbbiakban: MUNKÁBA-9124/2009)
 3. A gazdasági visszaesés következtében elbocsátással fenyegetett munkavállalók munkába helyezését közvetlenül elősegítő munkaerőpiaci-szolgáltatások támogatása (továbbiakban: ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009). 

A három támogatási programra rendelkezésre bocsátott támogatási keretösszeg 5 950 millió forint. A keret felhasználása folyamatos, a három pályázati felhívásra beérkezett pályázatok sorrendjében történik a döntéshozatal. A program keretében elsősorban azokat a munkáltatókat támogatja az OFA, akik maguk is megtettek mindent a foglalkoztatási szint fenntartása érdekében és ezt pályázatukban be is tudják mutatni.

Jelen pályázati felhívás "A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál" (azonosító-ja: MEGŐRZÉS-9122/2009) című program kiírását tartalmazza.

2. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA

A program célja, hogy elsősorban a munkahelyek megőrzésével, az ezzel összefüggő munka-szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatásokkal, valamint az ehhez kapcsolódó mun-kaerő-piaci képzéssel járuljon hozzá az érintett munkavállaló munkahelyének a megtartásához alkalmazkodó képességének fejlesztéséhez.

2.1. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A pályázat meghirdetésekor a gazdasági visszaesés foglalkoztatásra gyakorolt hatásának mérséklésére meghirdetett programokra - a MEGŐRZÉS-9122/2009, a MUNKÁBA-9124/2009, az ÚJ KILÁTÁSOK-9111/2009 - együttesen rendelkezésre álló forrás 5 950 millió Ft.
A támogatás forrása a Munkaerőpiaci Alap központi alaprésze.

3. A PÁLYÁZÓK KÖRE

3.1. JOGI FORMA

Jelen pályázati konstrukcióban a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény a 73 §-a szerinti munkáltatók az alábbi kivétellel pályázhatnak:

 • költségvetési szerv és intézményei (KSH 3 besorolás)
 • nonprofit szervezet (KSH 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 8, besorolás)
 • természetes személyek.

3.2. MÉRET

A pályázati kiírásra azok a munkáltatók pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2008-ban minimum 3 fő volt.

3.3. SZÉKHELY

A pályázati kiírásra a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező munkáltató pályázhat.

3.4. TOVÁBBI FELTÉTELEK

Azok a munkáltatók nyújthatnak be pályázatot,

3.4.1 amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmeneti-leg - legfeljebb egy év - nem tudják megtartani és ezt piacelemzéssel alátámasztják;
3.4.2 amelyek az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz a pályázat be-nyújtását megelőzően, de legkorábban 2008. október elsejét követően bejelentették, de az erről szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre,
vagy 
amelyek az átmeneti gazdasági visszaesés hatására létszámleépítésre kényszerülnének, de ennek mértéke nem éri el a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerinti mértéket. Vállalják továbbá, hogy leépítési szándékukról a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot a pályázat benyújtását megelőzően írásban tájékoztatják, és támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre.
3.4.3 amelyek vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő átlagos statisztikai állományi létszámukat megőrzik.

3.5. EGYÉB KIZÁRÓ OKOK

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

3.5.1 amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
3.5.2 amely a pályázat benyújtásának időpontjában munkahelymegtartó támogatásban (továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel együtt) részesül;
3.5.3 amely csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll;
3.5.4 amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
3.5.5 amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat;
3.5.6 amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a pályázóval Támogatási Szerződés nem köthető, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül;
3.5.7 amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történő hozzájárulásról, hogy a köztartozások - az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti - figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát, adóazonosító jelét az OFA felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
3.5.8 amely nem tesz nyilatkozatot a Pályázati felhívás és Útmutatóban előírt biztosítékok támogatás esetén történő rendelkezésre bocsátásáról;
3.5.9 amely a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1) - (2) és (5) bekezdése értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot az alábbiakban foglaltakról:
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a.) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b.) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c.) az a.) - b.) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d.) az a.) - c.) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e.) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szak-szervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a.) - c.) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, a alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f.) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel azon szervezeti egysége,

 • amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (továbbiakban: párt),
 • amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g.) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. törvény 13. §- alapján, a honlapon közzétették.

4. A PÁLYÁZAT TARTALMA

4.1. A PROGRAM CÉLCSOPORTJA

A program célcsoportja

 • a leépítési szándékkal veszélyeztetett munkavállaló,

Nem lehet a célcsoport tagja:

 • aki nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül a projekt indulásának időpontjában, valamint a megvalósulás szakaszában.

4.2. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

A program keretében a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe ahhoz, hogy a gazdasági visszaesés miatt átmenetileg csökkenő munkaerő szükségletüket ne elbocsátással kezeljék, hanem törekedjenek a munkavállalók munkahelyének megőrzésére, munkaszervezési intézkedések vagy egyéb eszközök bevezetésével minimalizálják az elbocsátások számát.

4.2.1 Munkahelymegőrző bértámogatás

A program keretében a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe a munkahelymegőrzés érdekében, ha az elbocsátással fenyegetett munkavállalót teljes munkaidőben megtartják. A munkáltató a pályázata részeként benyújtott piacelemzéssel mutassa be, hogy nehézségei a gazdasági visszaesésből következnek és átmeneti jellegűek, továbbá a munkavállalókat csak munkahelymegtartó támogatás igénybe vétele mellett tudja megtartani.

A támogatás mértéke:
a.) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 3 és 50 fő között volt:

 • a leépítési szándék által érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok 75 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.


b.) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 51 és 250 fő között volt: 

 • a leépítési szándék által érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok 50 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező tovább-foglalkoztatási kötelezettséggel.

c.) Azoknál a munkáltatóknál, ahol az átlagos statisztikai állományi létszám 2008-ban 250 fő fölött volt:

 • a leépítési szándék által érintett munkavállalók munkabére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékok 25 százaléka, azonban a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150 százalékát. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, legalább a támogatás időtartamával megegyező tovább-foglalkoztatási kötelezettséggel.
  Elszámolható költség: a leépítési szándék által érintett munkavállaló ténylegesen kifizetett munkabére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka, illetve a teljesítménybére-zés alapján ténylegesen kifizetett bére és a munkáltató által ténylegesen megfizetett járuléka. A támogatással párhuzamosan ugyanazon munkavállalóra a START, START PLUSZ, START EXTRA kártyák kedvezménye is igénybe vehető, ebben az esetben azonban a támo-gatás megállapításakor a kártya által biztosított kedvezmény összegével csökkentett járulékfi-zetési kötelezettség vehető figyelembe.

4.2.2 Bértámogatás a munkavállalót érintő intézkedések kedvezőtlen hatásának csökkentésére

A munkáltató az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeit a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében - a munkaszerződés munkaidő tartamára vonatkozó módosítása nélkül - munkaszervezési intézkedések bevezetésével, a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történő munka biztosításával is kezelheti. Amennyiben a tényleges munkával töltött idő mértéke negyedéves átlagban a törvényes munkaidő felét eléri, de a törvényes munkaidőnél kevesebb, a munkáltatón keresztül a munkavállaló részére támo-gatás adható arra a kieső munkaidőre vonatkozóan, mikor a munkavállaló ténylegesen munkát nem végzett.

A program keretében lehetőség van arra is, hogy a munkáltató a munkával nem töltött időben a munkavállalót a munkaviszony fenntartása mellett képzésbe vonja. A következő képzésekhez nyújtható képzési támogatás:

 • államilag elismert szakképesítés megszerzéséhez, a szakképzés megkezdéséhez szük-séges alapismereteket nyújtó oktatáshoz,
 • munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges magasabb képesítés megszerzéséhez,
 • a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához - kivéve a felsőfokú oktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzését,
 • közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedélyek megszerzéséhez a 6/1996. MM rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

A program keretében csak a konkrét munkáltatói igényekre épülő képzések támogathatóak. A képzést kizárólag olyan képző intézmény végezheti, amely rendelkezik a támogatás teljes időtartamára érvényes, Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) által kiállított intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 12. § és 21. § (3) bekezdése szerint.

A támogatás mértéke:

a.) Bértámogatás esetén: mindhárom munkáltatói kategóriában az érintett munkavállaló munkavégzéssel nem töltött, kieső munkaidejére jutó ténylegesen kifizetett munkabér legfeljebb 80 százaléka és a munkáltató által a fenti időre ténylegesen kifizetett járulékok legfeljebb 80 százaléka. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Abban az esetben, ha a munkáltató a munkaszervezési intézkedést a pályázat benyújtását megelőzően bevezette, támogatást csak a projekt benyújtását követő időre vehet igénybe.
b.) Képzési támogatás esetén: a képzés költségének 80 %-a. A képzés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.

Elszámolható költség:
a.) Bértámogatás esetén: az érintett munkavállaló ténylegesen kifizetett személyi alapbére és a munkáltató által ténylegesen kifizetett járulékai, illetve a teljesítménybérezés alapján ténylegesen kifizetett bére és járulékai.
A támogatással párhuzamosan ugyanazon munkavállalóra a START, START PLUSZ, START EXTRA kártyák kedvezménye is igénybe vehető, ebben az esetben azonban a támogatás megállapításakor a kártya által biztosított kedvezmény összegével csökkentett járulékfizetési kötelezettség vehető figyelembe.
b.) Képzési támogatás esetén: A munkaviszony mellett történő képzéskor a képzés költségének 80%-a. A fennmaradó 20% költségarány a szakképzési hozzájárulás terhére nem elszámolható.


4.2.3 ÁFA elszámolás szabályai

Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, tehát a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
Amennyiben a pályázó adóalany, vagy a pályázat benyújtásakor még nem adóalany, de a projekt időtartama alatt azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult lesz, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó költsége.
EVA szerint adózó pályázó esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, tehát a projektet nettó módon kell megterveznie.
A program során a képzési szolgáltatás igénybe vételét a Támogatott végzi. A támogatás csak abban az esetben fordítható a kiadások általános forgalmi adójára (továbbiakban ÁFA), ha a támogatott a támogatásból finanszírozott kiadásainak ÁFA tartalmát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján nem helyezi levonásba, vagy az ÁFA visszaigénylésére beadott méltányossági kérelmét az adóhatóság elutasítja. Amennyiben a Támogatott a program megvalósítása során jelentkezik be az ÁFA hatálya alá és a támogatásból finanszírozott kiadásai kapcsán és az ÁFA levonás jogával, vagy méltányosságból visszaigénylést ad be, ezt köteles az OFA-nak bejelenteni és az ÁFA-val az OFA felé elszámolni. Az így elszámolt ÁFA maradványnak számít.

4.2.4 A képzési szolgáltatás beszerzésére vonatkozó szabályok

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a Támogatott szervezet köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására.

4.3. A PROJEKT IDŐRENDJE

4.3.1 A projekt megkezdése

A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető.
Azon pályázók esetében, akik hazai meghirdetésű, a Strukturális Alapok által, vagy hazai források igénybe vételével olyan projekt megvalósításában vesznek részt, ahol bér- és járuléktámogatást, beruházáshoz kapcsolt foglalkoztatási kötelezettségüket teljesítik, illetve képzési költséghez támogatást vesznek igénybe, jelen pályázatukban foglalt projektjük kezdő napja nem lehet korábbi, mint a fenti projektek zárójelentés benyújtásának időpontja.
A munkavállalók részéről alanyi jogon igénybe vett támogatások - pl.: START, START PLUSZ, START EXTRA kártyák - a fentiekbe nem tartoznak bele.


4.3.2 A projekt befejezése és a szakmai és pénzügyi elszámolás végső határideje

A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 12 hónap áll rendelkezésére, melyet a támogatás időtartamával megegyező fenntartási kötelezettség követhet a pályázati felhívásban meghatározottak szerint. A projekt záró jelentésének végső benyújtási határideje, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítését követő 30. nap.

4.4. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PROJEKT TARTALMÁVAL KAP-CSOLATBAN

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati kiírásban megfo-galmazott célokkal nincs összhangban.
A nyertes pályázó köteles a programban részt vevő személyektől az adataik kezelésére vonat-kozó jóváhagyást - beleértve az OFA által történő adatkezelést is beszerezni.
A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy az OFA által - a szerződés fennállása alatt vagy azt követően - megbízott kutatók számára a programmal kapcsolatos és a kért adatokat a kutatók rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az adatok személyes jellegűek és törvényi védelem alatt állnak, úgy a Támogatott köteles az adatok rendelkezésre bocsátáshoz szükséges hozzájárulá-sokat az érintettektől beszerezni.

5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1. A TÁMOGATÁS FORMÁJA

Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás folyósítása az alábbi formában történhet:

 • támogatási előlegként;
 • utólagos formában, a Támogatott által kifizetett számlák és egyéb kifizetési dokumentumok benyújtását és elfogadását követően, közvetlenül a Támogatott bankszámlájára.

A támogatásra vonatkozó részletes szabályok a pályázati útmutatóban találhatóak.

5.2. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A program keretében nyújtható támogatások közül csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül:

 • a munkahelymegőrző bértámogatás (4.2.1 pont)
 • a képzés támogatása. (4.2.2 pontban a képzés)

5.2.1 Csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabályok

Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a.) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai;
b.) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
c.) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:
1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
2. az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ;
d.) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
e.) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f.) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai;
g.) szállítóeszköz megvásárlása a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében;
h.) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe ven-ni. A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos, vagy elektronikus formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a támogatást nyújtó részére, a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról.
A kedvezményezett köteles a támogatásokkal kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.

 

5.3. BIZTOSÍTÉKOK KÖRE


5.3.1 Elkülönített bankszámla

A Támogatottnak a támogatás fogadására, valamint a projekt pénzforgalmának lebonyolítására alszámlát kell nyitnia a támogatás elnyerése esetén. Az OFA a céltámogatást e megnyitott alszámlára utalja.

5.3.2 Azonnali beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása

A Támogatottnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot adjon az OFA részére valamennyi bankszámlájára, legalább a program elszámo-lását követő 3 hónapig tartó időtartamra. Az azonnali beszedési megbízás alkalmazása érde-kében a támogatott köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ket) a támogatási szerződés megkötését megelőzően az OFA számára átadni, és bármelyik bankszámlája megszüntetéséről vagy új bankszámla megnyitásáról az OFA-t 8 napon belül írásban tájékoztatni, és az új bankszámlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet az OFA számára átadni.

5.3.3 További biztosítékok

Amennyiben az igényelt, majd az elnyert támogatás összege eléri az 500 000.- forintot, akkor a pályázó a támogatás elnyerése esetén az alábbi biztosítékfajták valamelyikének nyújtására kötelezett:

 • közjegyző előtt tett tartozáselismerő nyilatkozat,
 • jelzálog olyan per-, teher-, és igénymentes ingatlanra, melynek hivatalos értékbecslő által megállapított forgalmi értékének 75%-a legalább a támogatás összegét eléri. Második vagy további ranghelyre kivételes esetben akkor fogadható el jelzálog bejegyzés, ha a korábbi ranghelyű bejegyzések teljesítése esetén az ingatlan értéke még fedezetet nyújt a támogatási összegre,
 • bankgarancia,
 • garanciaszervezet által vállalt kezesség,
 • óvadék.

Abban az esetben, ha a Támogatott a támogatási összeg folyósítását a projekt végén - a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lezárulását követően - kéri, biztosíték nyújtása nem szükséges.


5.3.4 Előleg igénylése

A Támogatott az előírt biztosítéknyújtás mellett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult előlegre, amennyiben azt a Támogatási szerződés tartalmazza. Az előleg kifizetése, a Támogatási szerződés megkötését és az előírt biztosítékok rendelkezésre állását követően, kérelem alapján történik. Az előleg mértéke, elérheti a támogatási összeg 25%-át, de legfel-jebb a 20 millió Ft-t.
A Támogatott a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt értékben köteles visszafizetni az előleget amennyiben nem nyújt be kifizetési kérelmet a projekt megkezdését követő negyedik hónapban, illetve a benyújtott kifizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja.

 

5.3.5 Egyéb korlátozások

A biztosítékokkal kapcsolatban felmerülő költségek a Támogatottat terhelik. A biztosítékokat a projekt teljes időtartamára, de legkevesebb egy év időtartamra kell rendelkezésre bocsátania.

6. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

6.1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍME ÉS HIVATKOZÁSI SZÁMA

Címe: "A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál"
Hivatkozási száma: Megőrzés - 9122/2009

6.2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

A pályázat kiírója a támogatási keret kimerülésekor a pályázatok befogadását felfüggesztheti, illetve megszüntetheti.
A pályázat kiírója a pályázás időtartama alatt a pályázati kiírást módosíthatja.

6.3. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, 3 példányban (egy eredeti és két másolati példány, melyből 1 másolati példány a pályázó tulajdonában marad) kell elkészíteni szövegszerkesztővel.
A pályázati adatlapot a pályázathoz csatolt mellékletekkel együtt CD-én - Office 2003 formában - is rögzíteni kell. Az eredeti pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) a pályázónak - az aláírási címpéldányon feltüntetett vezetőjének, képviselőjének - szignálnia kell.
Egy másolati példányt véleményezésre - a pályázati határidő lejárta előtt - a program megvalósítása szerint illetékes regionális munkaügyi központnak kell benyújtani (Lásd: Útmutató). A munkaügyi központ által kiadott, a pályázat átvételéről szóló igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Az eredeti pályázatot - annak mellékleteivel együtt - és a CD-re másolt teljes változatát 3 példányban, zárt borítékban ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen kell eljuttatni az OFA Közalapítványi Irodához. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a pályázati felhívás azonosítóját: Megőrzés – 9122/2009

Postai úton történő benyújtás esetén:
Cím: OFA Közalapítványi Iroda 1301 BUDAPEST, PF. 84.
Személyes, vagy futárszolgálat közreműködésével történő benyújtás esetén:
Cím: OFA Közalapítványi Iroda, 1038 Budapest, Lajos utca 80. I. emelet,
hétfő - csütörtök  9 és 15 óra, péntek 9 és 14 óra között.

Kérjük, hogy a CD tokján is jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás azonosító számát, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöl-tés sikerességéről, az adathordozó épségéről. A nyomtatott és elektronikus formában benyúj-tott projekt adatlapban és az egyes mellékeltekben található eltérés esetén a nyomtatott és alá-írt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázatok benyújthatók:
2009. január 23. és 2009. november 5. között folyamatosan.

A pályázati dokumentáció - regisztrációt követően -  letölthető az OFA honlapjáról (www.ofa.hu), vagy a programnak megfelelő azonosítóra hivatkozva (Megőrzés 9122/2009) postai úton igényelhető, vagy személyesen vehető át CD formátumban az OFA Közalapítvá-nyi Irodában (1037 Budapest, III. Lajos u. 80.; telefon: 555-2928, 555-2927).

6.4. A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA

A beadott pályázatok bírálata szakaszosan történik. A minden hónap első csütörtökéig - kivétel az első beadási határidő - beérkezett pályázatokról a döntés általában 30 napon belül megtörténik az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig. A beadási határidőre történő beadás időpontjának az OFA-ba való beérkezést tekintjük. A pályáztatásra és a projekt megvalósítására vonatkozó eljárásrend a Pályázati útmutató-ban található.

6.5. PÁLYÁZATI DÍJ

A pályázati díj 5.000.- Ft. A befizetésére szolgáló csekk a pályázati dokumentációval együtt, vagy külön is igényelhető az OFA-tól. A pályázati díj átutalással is kiegyenlíthető az OFA Magyar Államkincstár Budapesti Igazgatóságánál vezetett 10032000-00280910-00000000 számlára történő átutalással is. A befizetést igazoló szelvény vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonat pályázó által hitelesített másolatát a beadott pályázati dossziéhoz mellékelni kell.

6.6. EGYÉB FELTÉTELEK

6.6.1 Az OFA a támogatott szervezetek nevét és címét, a támogatás célját és összegét a médiában, valamint internetes honlapján és éves közhasznúsági jelentésének részeként közzéteszi. Az OFA a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzéteszi a 2007. évi CLXXXI. törvény 5 §-ában foglalt adatokat is.
6.6.2 A Támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott szervezet nevében aláírásra jogosult személy köteles a programmal összefüggő szabálytalanságokat felfedni, az OFA felé jelenteni, megkeresés esetén a kért információkat, dokumentumo-kat az OFA rendelkezésére bocsátani. Rögzítésre kerül továbbá, hogy e kötelezettség nem teljesítése esetén az OFA jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.

6.7. PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK SEGÍTÉSE

Az OFA az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az OFA Hálózat munkatársainak a közreműködésével. A programmal kapcsolatban információk kérhetők az OFA Hálózat Regionális Irodáinak képviselőitől:

Észak-alföldi Régió
Máté Szilvia (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 24-25. számú iroda), tel.:  52/531-880 ,  20/9136776 , email:
mate.szilvia@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Észak-magyarországi Régió
Gyarmathi Mihály (3530 Miskolc, Görgey u. 5.), tel.:  46/507-537 , 06/209136211, email:
gyarmathi.mihaly@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Dél-dunántúli Régió
Ignácz József (7623 Pécs, Szabadság u. 33.), tel.:  72/212-354 , 06/209136010, email:
ignacz.jozsef@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Dél-alföldi Régió
Kis Mónika (6721 Szeged, Brüsszeli krt. 21.), tel.:  62/444-288 ,  20/9135611 , email:
kis.monika@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Közép-dunántúli Régió
Gosztolai Géza (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10.), tel.:  88/325-882 , 06/209135560, ema-il:
gosztolai.géza@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd és szerda: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Nyugat-dunántúli Régió
Királyné Kerék Anikó (9700 Szombathely, Kőszegi u. 2.) tel.:  94/814-305 , 06/209137262, email:
kiralyne@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Kedd és szerda: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

Közép-magyarországi Régió
Dr. Csáky Gyopár (1037 Budapest, Lajos u. 80.), telefon:  1/555-2932 , 06/202474680 email:
csaky.gyopar@ofa.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8,00-16,00 óra, illetve előre egyeztetett időpontban

A pályázat elkészítéséhez és a támogatást nyert projekt végrehajtásához további információkat talál a Pályázati Útmutatóban, mely a pályázati felhívás elidegeníthetetlen része.


Budapest, 2009. január 12.

 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Kuratóriuma