Szakképzés

Együttműködési megállapodás

IPOSZ - NSZFI között

Együttműködési megállapodás

  

amely létrejött

a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (1085 Budapest, Baross u. 52.)

a továbbiakban: NSZFI, valamint

az Ipartestületek Országos Szövetsége (1054 Budapest, Kálmán I. u. 20.)

a továbbiakban: IPOSZ között

 

az alábbi feltételekkel:

 

1.      Az együttműködési megállapodás tárgya

 

-         Az NSZFI által kifejlesztett kompetenciaalapú, moduláris felépítésű szakképzési dokumentumok (szakmai és vizsgakövetelmények, valamint központi programok) bevezetésének elősegítése a még szükséges fejlesztőmunkák elvégzésével, a továbbképzések, felkészítések és tanulmányi versenyek szervezésével az IPOSZ kompetenciájába tartozó kézműves szakképesítések területén.  

-         A családi, mikro és kisvállalkozások képzési problémáinak feltárása és megoldási javaslatok kezdeményezése.

2.      Az együttműködés területei

 

Az együttműködés kiterjed az NSZFI által

        végzett fejlesztőmunkákra,

        szervezett továbbképzésekre, felkészítésekre, valamint tanulmányi versenyekre

        a kisbeiskolázottságú és az OKJ-hoz nem tartozó kézműves szakmák képzési problémáinak vizsgálatára és javaslatok kidolgozására

az IPOSZ kompetenciájába tartozó kézműves szakképesítések területén.

  

3.      Az IPOSZ feladatai

 

        Az IPOSZ álláspontját képviselő szakemberek kijelölése az NSZFI által tervezett fejlesztőmunkák elvégzésére.

        Az NSZFI által a kisiparosok számára tervezett továbbképzéseken előadó kisiparosok megnevezése.

        A vizsgatételek elkészítésében résztvevő szakemberek kijelölése, különös tekintettel a gyakorlati mintafeladatok összeállítására.

        Javaslattétel a szakmai vizsgabizottságok elnökeinek felkészítésén résztvevő szakemberekre.

        A tanulmányi versenybizottságok tagjainak, valamint a versenyeken értékelést végző szakemberek kijelölése.

   

4.      Az NSZFI feladatai

 

        Az NSZFI által tervezett fejlesztőmunkák megnevezése.

        Az NSZFI által a kisiparosok számára tervezett továbbképzések megnevezése, időpontjának megadása.

        Az NSZFI által készítendő vizsgatételek megnevezése.

        Az NSZFI által a szakmai vizsgabizottságok elnökei számára tervezett felkészítések időpontjának megadása.

        Az NSZFI által szervezett tanulmányi versenyek megnevezése, időpontjának megadása.

5.      Közös feladatok a kölcsönös együttműködés alapján

 

         - Tananyag fejlesztések a családi, mikro és kisvállalkozások foglalkoztatásbővítő fejlesztését elősegítő perspektívikus területeken: környezetvédelmi technológia, alternatív energiaforrások hasznosítása (szélenergia, napenergia, bioenergia és termikus energia).

         - A KSH számok és a képzési tartalmak, végzettségek összehangolásával kapcsolatos kérdések.

 

6. Általános rendelkezések

 

        Az együttműködési megállapodást a Felek határozatlan időre kötik.

        Az adott évre szóló együttműködés fő feladatait a Felek írásban, munkatervben rögzítik.

        A munkaterv alapján - szükség szerint - külön szerződéses megállapodások köthetők, melyek az esetleges anyagi kihatású feltételeket is rögzítik.

        A Felek a közös munkát félévenként koordináló jelleggel áttekintik, illetve évente együttesen értékelik, és egyben javaslatot tesznek a következő évre szóló együttműködés főbb feladataira, azok konkrét tartalmára.

  

Jelen megállapodásban vállalt feltételek teljesítéséért kapcsolattartóként az NSZFI
Modláné Görgényi Ildikót (elérhetősége:
igorgeny@nive.hu, tel.: 477-5609), az IPOSZ
Solti Gábort (elérhetősége:
solti@iposz.hu, tel.: 354-3150)  jelöli ki.

 

A megállapodás az aláírás napján lép érvénybe.

 

 

Budapest, 2008. szeptember 11.

 

  

 

 Nagy László                                                                            Szűcs György

 főigazgató                                                                                    elnök