Aktuális híreink

Pályázati felhívás- Egy a Természettel

2021. July 22. 18:32
Az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyílt pályázati felhívást tesz közzé az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás központi rendezvényén történő vendéglátó kiállítói részvételre.
fakanal
I. A pályázati felhívást kiíró szervezet: Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) székhelye: 1121 Budapest Maros utca 12. cégjegyzékszáma: 01-09-337636 adószáma: 26658218-2-43

II. A pályázat tárgya: A Társaság pályázatot hirdet a 2021. szeptember 25. és 2021. október 14. napja között a Budapest, Hungexpo Kongresszusi és Kiállítási Központ területén (cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.) megrendezésre kerülő „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás (a továbbiakban: rendezvény) vendéglátó-ipari tevékenységének ellátására.

III. A pályázat célja: A Kárpát-medence vad- és halgasztronómiájának bemutatása a hazai és külföldi látogatók részére. Ezen belül hideg és meleg ételek készítése kárpát-medencei, valamint a tematikához kötődő alapanyagokból. A pályázat további célja a vadászathoz és a horgászathoz kapcsolódó gasztrokulturális hagyományok bemutatása, valamint az elkészítés módjában és megjelenésében is a magyar és külhoni gasztronómia legkiválóbb, saját készítésű (saját konyhában, alvállalkozó bevonása nélkül) produktumainak felvonultatása.

IV. A pályázat tartalmi követelményei: A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó vendéglátóipari tevékenységének ismertetését, legalább 4 (négy) korábbi szabadtéri rendezvényen való részvétel, mint referencia ismertetését, kitérve a rendezvény elnevezésére, helyszínére és a látogatói létszámnak, a menüsornak, a kitelepülés installációjának, a háttérkonyha nagyságának és a személyzet létszámának bemutatására. A referenciarendezvények esetén szükséges a referencia igazolására jogosult kontakt személy elérhetőségének (név, telefonszám) megadása.

A Pályázónak részletesen ismertetnie kell a pályázat tárgyát képező vendéglátó egységgel kapcsolatban: - a vendéglátóegység, műszaki paramétereit, méret, installáció anyaga, fénykép mellékletekkel. - az árusítani kívánt ételek felsorolását és a tervezett fogyasztói árakat (a súlyra történő értékesítés tilos, az árakat adagban kérjük megadni) 2 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org - az alapanyagok bemutatását, az alapanyagok beszerzésének módját, a beszállítók és a beszerzési lánc ismertetését, - az alkalmazni kívánt konyhatechnológiát, - a rendezvényen használni kívánt eldobható edényzetet. A Világkiállítás üzenetével és az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) kormányrendelettel összhangban a Társaság a környezetbarát eszközök használatát várja el.

A pályázathoz mellékelendő dokumentumok:
1) A Pályázó által kitöltött pályázati adatlap;
2) Nyilatkozat a megpályázni kívánt vendéglátó egység(ek) kategóriájáról a vásár tervezett térképe alapján;
3) Egyéni vállalkozó nyilvántartott adatairól kiállított hatósági igazolás (másolatban), gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat (eredetiben);
4) A képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya (másolatban) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta (másolatban);
5) Nyilatkozat arról, hogy: - a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek; - a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; - melegkonyha üzemeltetése esetén melegkonyhás háttérkonyhával rendelkezik; - a Hungexpo Zrt Általános Szerződési Feltételeinek megismeréséről és elfogadásáról; - adatkezelésről; - arról, hogy a pályázat elektronikus úton benyújtott példánya a papíralapúval mindenben megegyezik;
6) Működési és a vendéglátóipari termékek forgalmazásáról szóló engedély másolata;
7) Nemleges adóigazolás; 8) Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról; A Társaság tájékoztatja a Pályázót, hogy a 2. számú mellékletben szükséges nyilatkoznia a vendéglátó egység(ek) kategóriájáról. 3 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org A Társaság tájékoztatja a Pályázót, hogy a 3. számú melléklet szerinti területen találhatóak a megpályázható vendéglátó egységek. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a megpályázott vendéglátó egységek gasztroblokkon belüli elhelyezéséről a Társaság dönt. A Pályázó pályázatában több vendéglátó egységet is megjelölhet, melynek üzemeltetését vállalja. Több egység megjelölése és eredményes pályázat esetén a Bíráló Bizottság dönt arról, hogy a Pályázó melyik általa megjelölt bérlemény(ek) üzemeltetésére köthet szerződést. Felhívjuk a Pályázó figyelmét arra, hogy ha több, jellegében eltérő bérelhető egységet is megjelöl a pályázatában, úgy a különböző egységekre vonatkozóan is szükséges külön koncepciót készítenie az értékesíteni kívánt termékek körére, a tervezett fogyasztói árak és az alapanyag felhasználás, stb. bemutatásával. Pályázó ajánlati kötöttsége 30 nap. A Társaság legkésőbb 2021. augusztus 23-án 24.00 óráig postai és elektronikus úton értesíti pályázókat a pályázatok elbírálásáról. A Társaság tájékoztatja a pályázókat, hogy a Pályázó által folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági és közigazgatási engedélyek beszerzése kizárólag a Pályázó feladata és felelőssége.

V. A pályázaton történő részvétel feltételei A pályázat benyújtására jogosult az a Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó, aki a IV. pontban foglalt dokumentumokat hiánytalanul becsatolta pályázatához. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázaton kizárólag olyan Pályázó kaphat pozitív elbírálást, aki a jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel.

VI. A Pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja A pályázatok benyújtásának helye: Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Postázási cím: 1122 Budapest, Maros utca 12. Futárszolgálati kézbesítés esetén: Kézbesítési cím: 1122 Budapest, Maros utca 12. I. emelet. A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét. 4 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org A pályázat meghirdetésének ideje: 2021. július 20. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 09. 12:00. A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő. A benyújtási határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján a pályázatot igazoltan postára adják. A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag postai úton (beleértve a futárszolgálatot is) 2 (kettő) eredeti, egy másolati példányban és pendrive-on PDF formátumban .

VII. Formai követelmények A pályázat nyelve magyar. A teljes pályázatot, annak minden mellékletét folyamatos lapszámozással és kézjeggyel (szignóval) kell ellátni. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. A Társaság hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget a pályázat eredményhirdetéséig. A hiánypótlást a pályázati dokumentációra előírt formai követelményeknek megfelelően szükséges benyújtani.

VIII. A pályázatok elbírálásának rendje, határideje, a bírálat szempontjai A pályázatokat a Társaság a benyújtási határidő utolsó napját követő 14 napon belül bírálja el. A pályázatok szakmai bírálatát a Társaság által erre felkért 3 (három) tagú Bíráló Bizottság végzi. Bírálati szempontok: A pályázatok elbírálásakor kizárólag szakmai tényezők a meghatározók, amik alapján nyilvánvaló a sikeres és színvonalas végrehajtás. A szakmai megalapozatlanság, az elvárt színvonal és minőség hiánya elutasítási ok. A bírálat során előnyt jelent, ha a Pályázó szakmai referenciákkal alátámasztva bizonyítja, hogy

• olyan minőségű kínálatot vonultat fel, amely megfelel a hazai és nemzetközi közönség elvárásainak;
• különleges, vagy hiánypótló kínálattal rendelkezik;
• alkalmas nagy létszámú közönség gyors kiszolgálására a minőség és látvány színvonalának megtartása mellett.

A pályázati eredményről, döntésről szóló értesítés a nyertes Pályázó részére postai és elektronikus úton kerül megküldésre a döntés tartalmának a https://onewithnature2021.org weboldalon történő egyidejű közzétételével. A Pályázó hozzájárul, hogy a pályázattal kapcsolatosan a neve a https://onewithnature2021.org honlapon feltüntetésre kerüljön. 5 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. IX. A szerződéskötéssel kapcsolatos feltételek A pályázat benyújtásával valamennyi pályázó tudomásul veszi azt, hogy a nyertes Pályázóval szerződéskötésre kerül sor. A Társaság felhívja a pályázók figyelmét, hogy a szerződéskötés során a nyertes Pályázó meghatalmazottal nem képviseltetheti magát, a Társaság kizárólag a cég képviseletére jogosulttal köti meg a szerződést! A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívás VI. pontjában megjelölt határidő lejártáig az ajánlati felhívást egyoldalú nyilatkozattal visszavonhatja, vagy ezen határidőt követően a nyertes pályázóval történő szerződéskötéstől elálljon. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázati felhívás a Társaság részéről történő visszavonása, vagy a szerződéskötés megtagadása esetén a Társasággal szemben sem kártérítési, sem kártalanítási igényt nem érvényesíthet. Amennyiben a nyertesnek nyilvánított Pályázóval a szerződéskötés nem jön létre, a Bíráló Bizottság által felállított rangsor szerint a következő Pályázó léphet a helyére. Amennyiben a nyertes Pályázó a szerződést nem köti meg a Társasággal abban az esetben is területhasználata okán felmerült bérleti díjat köteles bánatpénz jogcímen megfizetni 2021. szeptember 10. napjáig. A Társaság jelen pályázati felhívás visszavonása esetén sem vállal kötelezettséget új pályázat kiírására. Figyelemmel a koronavírus járványra és az ennek nyomán hozott korlátozó jellegű kormányrendeletekre és hatósági intézkedésekre a Társaság fentieken túl fenntartja magának a jogot arra is, hogy a szerződéskötést megtagadja, amennyiben a koronavírus járvánnyal kapcsolatos vagy más, a Társaság érdekkörén kívül bekövetkező okból olyan kormányzati, fővárosi vagy hatósági intézkedések kerülnek bevezetésre, amelyek a rendezvény megtartását lehetetlenné teszik vagy egyébként annak megtartását jelentős mértékben korlátozzák. A Pályázó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Társasággal szemben sem kártérítési, sem kártalanítási igényt nem érvényesíthet. A Pályázó a pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy esetleges nyertessége esetén, a jelen pályázati felhívásban meghatározott feladatok teljesítését kizárólag a Társasággal megkötött bérleti szerződés alapján kezdheti meg. Amennyiben a Pályázó feladatainak teljesítését a Társasággal megkötött bérleti szerződés nélkül vagy egyébként a Társaság írásbeli hozzájárulása nélkül kezdi meg – figyelemmel arra, hogy ebben az esetben a Pályázó a saját költségére és kockázatára jár el – a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Társasággal szemben semmiféle jogcímen nem léphet fel követeléssel. A nyertes Pályázó a vendéglátó egysége(i) elhelyezése kapcsán felmerülő bérleti díjat legkésőbb 2021. szeptember 10-éig a Társaság bankszámlájára történő átutalással köteles kiegyenlíteni. 6 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org A pályázat benyújtásával valamennyi pályázó tudomásul veszi azt, hogy szerződéskötésre várhatóan 2021. augusztus 23. és 2021. szeptember 10. között kerül sor.

X. A rendezvény időtartama, beépítés, bontás, nyitva tartás A rendezvény időtartama: 2021. szeptember 25. - 2021. október 14. A beépítés, beszállítás időtartama: 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 23. A bontás végső időpontja: 2021. október 16. 22.00 A kötelező nyitvatartási idő: 2021. szeptember 25. – 2021. október 14. minden nap 10.00-tól 19.00-ig

XI. Érvénytelenség, kizáró okok A pályázat érvénytelen, amennyiben: - nem az előírt határidőig és módon nyújtották be, vagy a pályázat nem tartalmazza a jogszabályokban és a pályázati felhívásban előírtakat, vagy a pályázó nem/vagy nem teljes egészében teljesíti a hiánypótlási felhívásban foglaltakat, - valótlan adatszolgáltatást tartalmaz (valótlan tényt közöl, adatot eltitkol), - nem tartalmazza a pályázati felhívásban előírt mellékleteket, - az eredménykimutatás alapján a társaság az előző lezárt üzleti évben veszteséges volt.

XII. Egyéb információk, feltételek Kapcsolattartó személy a pályázat vonatkozásában a Társaság oldaláról: név: dr. Nagy Viktória telefonszám: +36 30 271 0180 e-mail cím: viktoria.nagy@onewithnature2021.org A rendezvény jellemző adatai: Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ). A rendezvény vendéglátóhelyei bemutatásra kerülnek a Társaság honlapján, PR cikkekben, a közösségi oldalakon (a rendezvény dedikált facebook oldalán), továbbá szerepelnek a rendezvény területén kihelyezett tájékoztató térképeken.

A rendezvényre vonatkozó sajátosságok:
• A Pályázó a vendéglátó terület használati/bérleti jogát harmadik személynek tovább nem adhatja.
• A Pályázó tudomásul veszi, hogy a betelepülésre és a kitelepülésre is a Társaság által meghatározott ütemterv szerinti beosztás szerint fog sor kerülni. 7 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org
• Minden nyertes pályázó az adott méretben elnyert kiszolgálóegységéhez tartozó installációjáról, továbbá, az installációk belsejéről, pultfelületéről, hátteréről, kiszolgáló pult berendezéséről, illetve dekorációjáról saját maga köteles gondoskodni, a kialakítás költsége kizárólag nyertes pályázót terheli.
• Pályázó tudomásul veszi, hogy a rendezvényen csak kártyás fizetés lehetséges. A Társaság által biztosított szolgáltatások:
• közterület biztosítása
• általános területőrzés A Pályázó köteles gondoskodni: - a kommunális és a veszélyes hulladékok (pl. élelmiszerhulladék, elhasznált sütőzsiradék, stb.) napi szintű összegyűjtéséről és elszállításáról; - a bérelt terület folyamatos rendben és tisztán tartásáról minimum 1 fő személyzettel a nyitva tartás teljes ideje alatt; - a folyékony halmazállapotú élelmiszerhulladék napi elszállításáról; - a kitelepüléshez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, - munkavállalói tűz-, balesetvédelmi-, és élelmiszerbiztonsági oktatásáról; - A Társaság által véleményezett és előzetesen jóváhagyott látványtervek alapján az installációk bérléséről, installálásáról, elbontásáról és elszállításáról. (Ezen költségeket a bérleti díj nem tartalmazza, ezen költségek kizárólag a Pályázót terhelik.); - Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyszínen biztosítani szükséges a mosogatás, kézmosás feltételeit, az ételek és alapanyagok megfelelő tárolását, és cseppfertőzés elleni védelmét.

A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Társaság, mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában (https://onewithnature2021.org/adatvedelem) rögzített rendelkezéseket és hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat során megadott adatait az adatkezelő a Hungexpo Zrt. felé továbbítsa. A Pályázó vállalja továbbá, hogy a jelen bekezdésben foglaltakról munkatársait, megbízottait is teljeskörűen tájékoztatja.

A pályázati felhívás mellékletei:
1) Pályázati adatlap
2) Nyilatkozat a megpályázni kívánt vendéglátó egység(ek) kategóriájáról a vásár tervezett térképe alapján 8 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org
3) A vásár tervezett térképe
4) Nyilatkozat arról, hogy: - a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek; - a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; - melegkonyha üzemeltetése esetén melegkonyhás háttérkonyhával rendelkezik; - a Hungexpo Zrt Általános Szerződési Feltételeinek megismeréséről és elfogadásáról; - adatkezelésről; - arról, hogy a pályázat elektronikus úton benyújtott példánya a papíralapúval mindenben megegyezik.
5) Szerződéstervezet
6) Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról 7) Tanácsok koronavírus járvány idején vendéglátó-, és közétkeztető létesítményeknek.