Aktuális híreink

Pályázati felhívás- Egy a Természettel

2021. July 22. 18:32
Az Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyílt pályázati felhívást tesz közzé az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás központi rendezvényén történő vendéglátó kiállítói részvételre.
fakanal
I. A pályázati felhívást kiíró szervezet: Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) székhelye: 1121 Budapest Maros utca 12. cégjegyzékszáma: 01-09-337636 adószáma: 26658218-2-43

II. A pályázat tárgya: A Társaság pályázatot hirdet a 2021. szeptember 25. és 2021. október 14. napja között a Budapest, Hungexpo Kongresszusi és Kiállítási Központ területén (cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.) megrendezésre kerülő „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás (a továbbiakban: rendezvény) vendéglátó-ipari tevékenységének ellátására.

III. A pályázat célja: A Kárpát-medence vad- és halgasztronómiájának bemutatása a hazai és külföldi látogatók részére. Ezen belül hideg és meleg ételek készítése kárpát-medencei, valamint a tematikához kötődő alapanyagokból. A pályázat további célja a vadászathoz és a horgászathoz kapcsolódó gasztrokulturális hagyományok bemutatása, valamint az elkészítés módjában és megjelenésében is a magyar és külhoni gasztronómia legkiválóbb, saját készítésű (saját konyhában, alvállalkozó bevonása nélkül) produktumainak felvonultatása.

IV. A pályázat tartalmi követelményei: A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó vendéglátóipari tevékenységének ismertetését, legalább 4 (négy) korábbi szabadtéri rendezvényen való részvétel, mint referencia ismertetését, kitérve a rendezvény elnevezésére, helyszínére és a látogatói létszámnak, a menüsornak, a kitelepülés installációjának, a háttérkonyha nagyságának és a személyzet létszámának bemutatására. A referenciarendezvények esetén szükséges a referencia igazolására jogosult kontakt személy elérhetőségének (név, telefonszám) megadása.

A Pályázónak részletesen ismertetnie kell a pályázat tárgyát képező vendéglátó egységgel kapcsolatban: - a vendéglátóegység, műszaki paramétereit, méret, installáció anyaga, fénykép mellékletekkel. - az árusítani kívánt ételek felsorolását és a tervezett fogyasztói árakat (a súlyra történő értékesítés tilos, az árakat adagban kérjük megadni) 2 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org - az alapanyagok bemutatását, az alapanyagok beszerzésének módját, a beszállítók és a beszerzési lánc ismertetését, - az alkalmazni kívánt konyhatechnológiát, - a rendezvényen használni kívánt eldobható edényzetet. A Világkiállítás üzenetével és az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) kormányrendelettel összhangban a Társaság a környezetbarát eszközök használatát várja el.

A pályázathoz mellékelendő dokumentumok:
1) A Pályázó által kitöltött pályázati adatlap;
2) Nyilatkozat a megpályázni kívánt vendéglátó egység(ek) kategóriájáról a vásár tervezett térképe alapján;
3) Egyéni vállalkozó nyilvántartott adatairól kiállított hatósági igazolás (másolatban), gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat (eredetiben);
4) A képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya (másolatban) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta (másolatban);
5) Nyilatkozat arról, hogy: - a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek; - a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; - melegkonyha üzemeltetése esetén melegkonyhás háttérkonyhával rendelkezik; - a Hungexpo Zrt Általános Szerződési Feltételeinek megismeréséről és elfogadásáról; - adatkezelésről; - arról, hogy a pályázat elektronikus úton benyújtott példánya a papíralapúval mindenben megegyezik;
6) Működési és a vendéglátóipari termékek forgalmazásáról szóló engedély másolata;
7) Nemleges adóigazolás; 8) Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról; A Társaság tájékoztatja a Pályázót, hogy a 2. számú mellékletben szükséges nyilatkoznia a vendéglátó egység(ek) kategóriájáról. 3 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org A Társaság tájékoztatja a Pályázót, hogy a 3. számú melléklet szerinti területen találhatóak a megpályázható vendéglátó egységek. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a megpályázott vendéglátó egységek gasztroblokkon belüli elhelyezéséről a Társaság dönt. A Pályázó pályázatában több vendéglátó egységet is megjelölhet, melynek üzemeltetését vállalja. Több egység megjelölése és eredményes pályázat esetén a Bíráló Bizottság dönt arról, hogy a Pályázó melyik általa megjelölt bérlemény(ek) üzemeltetésére köthet szerződést. Felhívjuk a Pályázó figyelmét arra, hogy ha több, jellegében eltérő bérelhető egységet is megjelöl a pályázatában, úgy a különböző egységekre vonatkozóan is szükséges külön koncepciót készítenie az értékesíteni kívánt termékek körére, a tervezett fogyasztói árak és az alapanyag felhasználás, stb. bemutatásával. Pályázó ajánlati kötöttsége 30 nap. A Társaság legkésőbb 2021. augusztus 23-án 24.00 óráig postai és elektronikus úton értesíti pályázókat a pályázatok elbírálásáról. A Társaság tájékoztatja a pályázókat, hogy a Pályázó által folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági és közigazgatási engedélyek beszerzése kizárólag a Pályázó feladata és felelőssége.

V. A pályázaton történő részvétel feltételei A pályázat benyújtására jogosult az a Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó, aki a IV. pontban foglalt dokumentumokat hiánytalanul becsatolta pályázatához. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázaton kizárólag olyan Pályázó kaphat pozitív elbírálást, aki a jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel.

VI. A Pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja A pályázatok benyújtásának helye: Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Postázási cím: 1122 Budapest, Maros utca 12. Futárszolgálati kézbesítés esetén: Kézbesítési cím: 1122 Budapest, Maros utca 12. I. emelet. A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét. 4 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org A pályázat meghirdetésének ideje: 2021. július 20. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 09. 12:00. A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő. A benyújtási határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján a pályázatot igazoltan postára adják. A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag postai úton (beleértve a futárszolgálatot is) 2 (kettő) eredeti, egy másolati példányban és pendrive-on PDF formátumban .

VII. Formai követelmények A pályázat nyelve magyar. A teljes pályázatot, annak minden mellékletét folyamatos lapszámozással és kézjeggyel (szignóval) kell ellátni. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. A Társaság hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget a pályázat eredményhirdetéséig. A hiánypótlást a pályázati dokumentációra előírt formai követelményeknek megfelelően szükséges benyújtani.

VIII. A pályázatok elbírálásának rendje, határideje, a bírálat szempontjai A pályázatokat a Társaság a benyújtási határidő utolsó napját követő 14 napon belül bírálja el. A pályázatok szakmai bírálatát a Társaság által erre felkért 3 (három) tagú Bíráló Bizottság végzi. Bírálati szempontok: A pályázatok elbírálásakor kizárólag szakmai tényezők a meghatározók, amik alapján nyilvánvaló a sikeres és színvonalas végrehajtás. A szakmai megalapozatlanság, az elvárt színvonal és minőség hiánya elutasítási ok. A bírálat során előnyt jelent, ha a Pályázó szakmai referenciákkal alátámasztva bizonyítja, hogy

• olyan minőségű kínálatot vonultat fel, amely megfelel a hazai és nemzetközi közönség elvárásainak;
• különleges, vagy hiánypótló kínálattal rendelkezik;
• alkalmas nagy létszámú közönség gyors kiszolgálására a minőség és látvány színvonalának megtartása mellett.

A pályázati eredményről, döntésről szóló értesítés a nyertes Pályázó részére postai és elektronikus úton kerül megküldésre a döntés tartalmának a https://onewithnature2021.org weboldalon történő egyidejű közzétételével. A Pályázó hozzájárul, hogy a pályázattal kapcsolatosan a neve a https://onewithnature2021.org honlapon feltüntetésre kerüljön. 5 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. IX. A szerződéskötéssel kapcsolatos feltételek A pályázat benyújtásával valamennyi pályázó tudomásul veszi azt, hogy a nyertes Pályázóval szerződéskötésre kerül sor. A Társaság felhívja a pályázók figyelmét, hogy a szerződéskötés során a nyertes Pályázó meghatalmazottal nem képviseltetheti magát, a Társaság kizárólag a cég képviseletére jogosulttal köti meg a szerződést! A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívás VI. pontjában megjelölt határidő lejártáig az ajánlati felhívást egyoldalú nyilatkozattal visszavonhatja, vagy ezen határidőt követően a nyertes pályázóval történő szerződéskötéstől elálljon. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázati felhívás a Társaság részéről történő visszavonása, vagy a szerződéskötés megtagadása esetén a Társasággal szemben sem kártérítési, sem kártalanítási igényt nem érvényesíthet. Amennyiben a nyertesnek nyilvánított Pályázóval a szerződéskötés nem jön létre, a Bíráló Bizottság által felállított rangsor szerint a következő Pályázó léphet a helyére. Amennyiben a nyertes Pályázó a szerződést nem köti meg a Társasággal abban az esetben is területhasználata okán felmerült bérleti díjat köteles bánatpénz jogcímen megfizetni 2021. szeptember 10. napjáig. A Társaság jelen pályázati felhívás visszavonása esetén sem vállal kötelezettséget új pályázat kiírására. Figyelemmel a koronavírus járványra és az ennek nyomán hozott korlátozó jellegű kormányrendeletekre és hatósági intézkedésekre a Társaság fentieken túl fenntartja magának a jogot arra is, hogy a szerződéskötést megtagadja, amennyiben a koronavírus járvánnyal kapcsolatos vagy más, a Társaság érdekkörén kívül bekövetkező okból olyan kormányzati, fővárosi vagy hatósági intézkedések kerülnek bevezetésre, amelyek a rendezvény megtartását lehetetlenné teszik vagy egyébként annak megtartását jelentős mértékben korlátozzák. A Pályázó tudomásul veszi, hogy ebben az esetben a Társasággal szemben sem kártérítési, sem kártalanítási igényt nem érvényesíthet. A Pályázó a pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy esetleges nyertessége esetén, a jelen pályázati felhívásban meghatározott feladatok teljesítését kizárólag a Társasággal megkötött bérleti szerződés alapján kezdheti meg. Amennyiben a Pályázó feladatainak teljesítését a Társasággal megkötött bérleti szerződés nélkül vagy egyébként a Társaság írásbeli hozzájárulása nélkül kezdi meg – figyelemmel arra, hogy ebben az esetben a Pályázó a saját költségére és kockázatára jár el – a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Társasággal szemben semmiféle jogcímen nem léphet fel követeléssel. A nyertes Pályázó a vendéglátó egysége(i) elhelyezése kapcsán felmerülő bérleti díjat legkésőbb 2021. szeptember 10-éig a Társaság bankszámlájára történő átutalással köteles kiegyenlíteni. 6 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org A pályázat benyújtásával valamennyi pályázó tudomásul veszi azt, hogy szerződéskötésre várhatóan 2021. augusztus 23. és 2021. szeptember 10. között kerül sor.

X. A rendezvény időtartama, beépítés, bontás, nyitva tartás A rendezvény időtartama: 2021. szeptember 25. - 2021. október 14. A beépítés, beszállítás időtartama: 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 23. A bontás végső időpontja: 2021. október 16. 22.00 A kötelező nyitvatartási idő: 2021. szeptember 25. – 2021. október 14. minden nap 10.00-tól 19.00-ig

XI. Érvénytelenség, kizáró okok A pályázat érvénytelen, amennyiben: - nem az előírt határidőig és módon nyújtották be, vagy a pályázat nem tartalmazza a jogszabályokban és a pályázati felhívásban előírtakat, vagy a pályázó nem/vagy nem teljes egészében teljesíti a hiánypótlási felhívásban foglaltakat, - valótlan adatszolgáltatást tartalmaz (valótlan tényt közöl, adatot eltitkol), - nem tartalmazza a pályázati felhívásban előírt mellékleteket, - az eredménykimutatás alapján a társaság az előző lezárt üzleti évben veszteséges volt.

XII. Egyéb információk, feltételek Kapcsolattartó személy a pályázat vonatkozásában a Társaság oldaláról: név: dr. Nagy Viktória telefonszám: +36 30 271 0180 e-mail cím: viktoria.nagy@onewithnature2021.org A rendezvény jellemző adatai: Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ). A rendezvény vendéglátóhelyei bemutatásra kerülnek a Társaság honlapján, PR cikkekben, a közösségi oldalakon (a rendezvény dedikált facebook oldalán), továbbá szerepelnek a rendezvény területén kihelyezett tájékoztató térképeken.

A rendezvényre vonatkozó sajátosságok:
• A Pályázó a vendéglátó terület használati/bérleti jogát harmadik személynek tovább nem adhatja.
• A Pályázó tudomásul veszi, hogy a betelepülésre és a kitelepülésre is a Társaság által meghatározott ütemterv szerinti beosztás szerint fog sor kerülni. 7 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org
• Minden nyertes pályázó az adott méretben elnyert kiszolgálóegységéhez tartozó installációjáról, továbbá, az installációk belsejéről, pultfelületéről, hátteréről, kiszolgáló pult berendezéséről, illetve dekorációjáról saját maga köteles gondoskodni, a kialakítás költsége kizárólag nyertes pályázót terheli.
• Pályázó tudomásul veszi, hogy a rendezvényen csak kártyás fizetés lehetséges. A Társaság által biztosított szolgáltatások:
• közterület biztosítása
• általános területőrzés A Pályázó köteles gondoskodni: - a kommunális és a veszélyes hulladékok (pl. élelmiszerhulladék, elhasznált sütőzsiradék, stb.) napi szintű összegyűjtéséről és elszállításáról; - a bérelt terület folyamatos rendben és tisztán tartásáról minimum 1 fő személyzettel a nyitva tartás teljes ideje alatt; - a folyékony halmazállapotú élelmiszerhulladék napi elszállításáról; - a kitelepüléshez szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, - munkavállalói tűz-, balesetvédelmi-, és élelmiszerbiztonsági oktatásáról; - A Társaság által véleményezett és előzetesen jóváhagyott látványtervek alapján az installációk bérléséről, installálásáról, elbontásáról és elszállításáról. (Ezen költségeket a bérleti díj nem tartalmazza, ezen költségek kizárólag a Pályázót terhelik.); - Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyszínen biztosítani szükséges a mosogatás, kézmosás feltételeit, az ételek és alapanyagok megfelelő tárolását, és cseppfertőzés elleni védelmét.

A Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Társaság, mint adatkezelő adatkezelési tájékoztatójában (https://onewithnature2021.org/adatvedelem) rögzített rendelkezéseket és hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat során megadott adatait az adatkezelő a Hungexpo Zrt. felé továbbítsa. A Pályázó vállalja továbbá, hogy a jelen bekezdésben foglaltakról munkatársait, megbízottait is teljeskörűen tájékoztatja.

A pályázati felhívás mellékletei:
1) Pályázati adatlap
2) Nyilatkozat a megpályázni kívánt vendéglátó egység(ek) kategóriájáról a vásár tervezett térképe alapján 8 H-1122 Budapest, Maros u. 12. www.onewithnature2021.org
3) A vásár tervezett térképe
4) Nyilatkozat arról, hogy: - a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek; - a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban; - melegkonyha üzemeltetése esetén melegkonyhás háttérkonyhával rendelkezik; - a Hungexpo Zrt Általános Szerződési Feltételeinek megismeréséről és elfogadásáról; - adatkezelésről; - arról, hogy a pályázat elektronikus úton benyújtott példánya a papíralapúval mindenben megegyezik.
5) Szerződéstervezet
6) Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról 7) Tanácsok koronavírus járvány idején vendéglátó-, és közétkeztető létesítményeknek.


deneme bonusu veren bahis siteleri online casino siteleri 1xbet mobil poker siteleri rulet oyna bonanza siteleri
deneme bonusu veren siteler
casino siteleri
pendik escort
bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Desi bengali bhabhi homemade xxx sex mms Petite teen hard fucking interracial sex Cute teen blonde has kinky anal sex in thigh high stockings
Deneme bonusu veren siteler
1xbet giriş
ataşehir escort sultanbeyli escort
Deneme bonusu veren siteler
https://joyfulantidotes.com/
tedxpenn.com
tipobet yeni giriş
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
venüsbet
bahis siteleri
sweet bonanza
casino siteleri
superbetin
betsat deneme bonusu veren siteler
çevrimsiz bonus veren siteler casino siteleri casino siteleri canlı casino
en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
venüsbet