EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 144. szám 2011. július 1.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 144. szám 2011. július 1.

*

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti összefoglalókat. Az adott témák magyar vonatkozásaival kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal az IPOSZ Nemzetközi és Oktatási igazgatóságához

 

 

A KKV-k általánosságban elégedettek a 2013 utáni uniós költségvetési tervekkel

 

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az EU 2013 utáni időszakra vonatkozó költségvetési tervét. Az UEAPME általánosságban elégedett volt a javaslattal, és egyetértett a kiadási prioritásokkal, de arra figyelmeztetett, hogy a KKV-k számára kínálkozó előny a végleges költségvetéstől függ majd és annak konkrét végrehajtásától. Az UEAPME elégedett a kutatás és az innováció, az oktatás és KKV fejlesztés számára javasolt költségvetés növeléssel. A szervezet azt a célt is üdvözli, hogy a kohéziós politika keretében a strukturális alapok felhasználását korlátozott számú prioritásra koncentrálják, beleértve a KKV-k versenyképességét és innovációját. A „Horizon 2020” nevű új K+F+I keretprogrammal kapcsolatban az UEAPME egyetért az általános megközelítéssel, de tartózkodik a támogatással kapcsolatos véleményalkotástól, amíg nyilvánosságra nem kerülnek további részletek. Végezetül, a szervezet arra szólította fel az Európai Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy a „többéves pénzügyi keretet” változtatások és megszorítások nélkül fogadják el.

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Tanács nyilvános meghallgatást tartott az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag (SBA) felülvizsgálatáról

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB v. EESC) Brüsszelben nyilvános meghallgatást tartott az „Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag felülvizsgálata” témakörében. Az EGSZB jelenleg egy a témával kapcsolatos jelentésen dolgozik, amelyet Ronny Lannoo szövegez a belga UEAPME tagszervezet UNIZO-tól, Hubert Delorme szakértő segítségével a francia kézművesség európai irodájától (BEAF). Az eseményen felszólaló Andrea Benassi főtitkár hangsúlyozta, hogy az SBA végrehajtása nagyon messze van még a végétől és azonnali előrelépésekre van szükség mind tagállami, mind uniós szinten. Benassi úr főbb vonalakban ismertette az UEAPME „A Small Business Act végrehajtásának európai és tagállami irányítása: egy intelligens hálózat az intelligens szabályozáshoz” című vitairatát. A tanulmány tartalmaz egy kiinduló gondolatcsokrot, mely azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehetne garantálni a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elv valódi alkalmazását Európában, abban a keretben, amely az Európai Bizottság SBA felülvizsgálata során előirányozott új irányító testületek révén fog megteremtődni. A javasolt „intelligens hálózat” két pilléren nyugszik: egyrészt a nemrégiben kinevezett nemzeti KKV Megbízottakon, másrészt az európai KKV Megbízotton és ezt az intelligens hálózatot a KKV szervezetek töltik meg tartalommal és legitimálják.

 

Közbeszerzések: a legfőbb akadály maga a pályázati felhívások kialakítása

 

Andrea Benassi főtitkár Brüsszelben felszólalt egy az Uniós közbeszerzési politika modernizálásáról szóló konferencián, amelyet az Európai Bizottság rendezett. Bár igaz az, hogy a KKV-k nem vesznek részt olyan mértékben a közbeszerzési eljárásokban, amint az lehetséges és kívánatos lenne, a legnagyobb akadály amellyel szembesülnek nem a jelenlegi szabályozás, hanem a pályázatok kialakítása, hangsúlyozta. Ezért törekedni kell arra, hogy arányos és lényeges követelményeknek kelljen megfelelni, ésszerű legyen a kapcsolódó adminisztrációs teher és a szerződések mérete a szükségletekhez igazodjon. Ebből a célból a Kisvállalkozói Intézkedéscsomaghoz kapcsolódó legjobb gyakorlatok gyűjteményét teljes körűen alkalmaznia kellene az ajánlatkérő szerveknek, amelyeknek tartaniuk kellene magukat az „alkalmazd, vagy indokold meg” elvhez is, azaz mindig érvényesíteniük kellene a KKV-barát intézkedéseket, mint például a pályázati kiírások kisebb részekre bontása és alvállalkozók alkalmazása, az ellenkező esetben viszont meg kell indokolnia, miért nem tett így. Végezetül, a pályázatok szociális és környezetvédelmi klauzulái a szerződéshez kellene kötődjenek és nem, a pályázó vállalkozáshoz, mondta a Főtitkár.

 

A KKV-k finanszírozását és gazdasági kilátásait tárgyalták közjegyzőkkel

 

Andrea Benassi főtitkár és Gerhard Huemer az UEAPME gazdasági és költségvetéspolitikai igazgatója Brüsszelben felszólaltak az Európai Közjegyzők III. Kongresszusán. A finanszírozáshoz való hozzáféréssel foglalkozó panelen Benassi úr hozzászólásában hangsúlyozta, hogy bár a hitelválságot elkerültük a legutóbbi válság során, a finanszírozáshoz való hozzájutás nehezebbé és drágábbá vált a KKV-k számára. A hitelhez való hozzájutás biztosítása alapfeltétele a gazdasági fellendülésnek, hangsúlyozta és intézkedések megtételére szólított fel európai, nemzeti, de vállalati szinten is. A KKV-k gazdasági helyzetével kapcsolatban Huemer úr áttekintést adott az UEAPME Kézműipari és KKV Barométerének eredményeiről. Hangsúlyozta, hogy növekednek a teljesítmény különbségek az Unióban, noha az UEAPME által mért átlagos KKV Üzleti Index emelkedik. A KKV-k növekvő adóssághányada és a tőkekövetelményekkel kapcsolatos új szabályok ugyanakkor további aggodalmakra adnak okot, zárta szavait.

 

A KKV-k részt vettek az EU-Oroszország szellemi tulajdonjogokról szóló párbeszéd előkészítésében

 

Az UEAPME további érdekelt felekkel közösen Brüsszelben részt vett egy előkészítő ülésen, melyet az Európai Bizottság rendezett az Oroszországgal folytatandó szellemi tulajdonjogokról szóló párbeszédhez. A tervezett dialógus célja az, hogy elősegítse a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos problémák kezelését, melyekkel az EU ipara a napi működése során szembesül, valamint a legjobb gyakorlatok cseréje és megoldások keresése néhány konkrét kérdésben. Több ilyen jellegű párbeszédet valósított már meg a Bizottság, pozitív munkakapcsolatot teremtve meg helyi hatóságokkal, ami lehetővé tette megoldások megvitatását és megtalálását olyan különböző ügyekben, melyeket európai jogbirtokosok jelentettek be. Oroszországgal eredményes párbeszéd folyik évek óta, a következő dialógusra szeptember első hetében kerül majd sor Moszkvában.

 

A kötelező beszámolók elriaszthatják a KKV-kat a CSR-tól (CSR - Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása)

 

Luc Hendrickx az UEAPME vállalkozáspolitikai igazgatója Athénban felszólalt az első alkalommal megrendezett Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása Éves Fórumán, melynek a címe „A CSR mint híd üzlet és társadalom között” volt. A rendezvény címével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a KKV-k számára valójában nincs semmiféle áthidalandó távolság, mivel nagyon szoros a kapcsolatuk a helyi közösségekkel és hosszútávú érdekük annak fejlődése. A társadalmilag felelősségteljes vállalkozó egy versenyképesebb és sikeresebb üzletember, aki nagyobb eséllyel vészeli át a válságot, hangsúlyozta. A KKV-k CSR gyakorlata nem formalizált módon zajlik, folytatta. Bár lenne mit javítani a vállalkozók tevékenységén abból a szempontból, hogy tudatosabban alkalmazzák a CSR-t működésük során, Hendrickx úr ellene szólt annak, hogy bármilyen további szabályozást és beszámolási kötelezettséget vezessenek be, hangsúlyozva, hogy ezek nem tennék felelősségteljesebbé a KKV-kat és el is riasztanák őket a CSR-tól.

 

A régióknak kulcsszerepük van az üzleti környezet javításában

 

A Régiók Bizottsága Brüsszelben konferenciát rendezett „Ipari versenyképesség: globális kihívások, regionális válaszok” címmel. Gerhard Huemer az UEAPME gazdasági és költségvetéspolitikai igazgatója moderálta azt a kerekasztal beszélgetést, amelynek a „kedvező környezet megteremtése vállalkozások számára” volt a témája. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy az üzleti környezetnek sok vetülete van, melyeket mind figyelembe kell venni, úgymint a jogi szempontokat, az igazgatás minőségét és a rendelkezésre álló üzleti támogatásokat. A beszélgetésen egyetértés mutatkozott azon a téren, hogy a regionális és a helyi hatóságoknak kulcsszerepe van a keretfeltételek javításában, amelyek között a vállalkozásoknak működniük kell. Ahhoz, hogy ezt megtegyék, világos jövőképük kell legyen, amelynek ki kell terjednie minden lényeges szakpolitikára, partnerként kell figyelembe vennie minden érintettet, beleértve a vállalkozásokat és tudatosítja a vállalkozókban, hogy hozzájárulhatnak a regionális stratégiákhoz.

 

Szakértők vitatták meg az európai és egyesült államokbeli KKV politikák legjobb gyakorlatait

 

Az UEAPME Brüsszelben részt vett egy közös EU-USA „KKV Legjobb Gyakorlatok Szeminárium”-on, amely áttekintést nyújtott a KKV politikai keretekről az Atlanti óceán mindkét partján, olyan kérdésekre kitérve, mint a szabványosítás és a szabályozás, a zöld gazdaság, az adminisztrációs terhek csökkentése és a KKV-k nemzetköziesítése. A résztvevők között voltak a Bizottság szolgálatai, az Egyesült Államok ügynökségei, KKV szövetségek és KKV vezetők. A szeminárium folytatására még ebben az évben sor kerül Washingtonban.

 

“Európai Vállalkozói Régió”: a Régiók Bizottsága új pályázatot hirdet meg

 

Brüsszelben ült össze az „Európai Vállalkozói Régió Díj” díjbizottsága. Az UEAPME-t amely szervezet az egyik partner ebben a Régiók Bizottsága (RB vagy CoR) és az Európai Bizottság által életre hívott projektben, Pierre Genest képviselte a francia UEAPME tag APCMA-tól. A napirendi pontok között szerepelt az az RB plenárisán útjára indított pályázati kiírás, amely a 2013-as év Európai Vállalkozói Régió (EVR) címre vonatkozik, melyet azok az EU régiók nyerhetnek el, amelyek a legkiválóbb és legelőremutatóbb jövőképpel rendelkeznek a Kisvállalkozói Intézkedéscsomag végrehajtására területükön. A pályázatok benyújtásának határideje november 10., melyeket ezt követően az EVR díjbizottsága fog elbírálni.

 

Andrea Benassi napirendjéből: Brüsszel, Velence

 

Június 27.: Benassi úr részt vett a NORMAPME igazgatótanácsi ülésén.

Június 28.: Benassi főtitkár felszólalt az „Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag felülvizsgálatá”-ról szóló nyilvános meghallgatáson, melyet az Európai Gazdasági és Szociális Tanács rendezett (lásd fent).

Június 28.: A Főtitkár felszólalt az Európai Közjegyzők III. Kongresszusán (lásd fent).

Június 29.: Benassi úr részt vett egy az SBA-t értékelő megbeszélésen, melyet a Bizottság rendezett és Calleja Crespo KKV Megbízott vezetett le és amelyen szintén részt vett az USA Kereskedelmi Minisztériuma és Kereskedelmi Képviselete.

Június 29.: Délután a Főtitkár felszólalt azon az uniós közbeszerzési eljárás modernizálásáról szóló konferencián, melyet a Bizottság rendezett (lásd fent).

Június 30.: Velencében a Főtitkár felszólalt egy „A Kézműipar és a KKV-k az EU-ban” témakörében, az olasz UEAPME tagszervezet CNA által megrendezett kerekasztalon.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóságdeneme bonusu veren bahis siteleri online casino siteleri 1xbet mobil poker siteleri rulet oyna bonanza siteleri
deneme bonusu veren siteler
casino siteleri
pendik escort
bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Desi bengali bhabhi homemade xxx sex mms Petite teen hard fucking interracial sex Cute teen blonde has kinky anal sex in thigh high stockings
Deneme bonusu veren siteler
1xbet giriş
ataşehir escort sultanbeyli escort
Deneme bonusu veren siteler
https://joyfulantidotes.com/
tedxpenn.com
tipobet yeni giriş
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
venüsbet
bahis siteleri
sweet bonanza
casino siteleri
superbetin
betsat deneme bonusu veren siteler
çevrimsiz bonus veren siteler casino siteleri casino siteleri canlı casino
en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler